De Wekker

Landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Over De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad verschijnt iedere twee weken. De Wekker heeft als belangrijke doelen:

  • De kerken te dienen door het publiceren van artikelen die opbouwend, signalerend en stimulerend zijn voor het persoonlijke geloofsleven, de plaatselijke kerken en het kerkverband als geheel.
  • De lezers te informeren over ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde kerken.
  • Bij te dragen aan de bezinning op actuele thema’s van het christelijk geloof in de 21ste eeuw.

De Wekker onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder een meditatie, een column over een actueel onderwerp, een artikel over het geloofsleven. Daarnaast is er ruime aandacht voor plaatselijk nieuws en biedt het blad afwisselend boekbesprekingen, interviews en bijdragen over de kerkgeschiedenis.

De doelgroep
De lezers van De Wekker zijn voornamelijk leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken die betrokken zijn op het bredere kerkverband en die interesse hebben in inhoudelijke/theologische bezinning en persoonlijke/geestelijke verdieping.
Het streven van de redactie is de abonnementskosten laag te houden en toch een inhoudelijk hoge kwaliteit te leveren.

Redactie en medewerkers
De Wekker wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van een redactie. Voor algemene correspondentie kan de redactie het beste via de secretaris benaderd worden. Voor specifieke onderwerpen en vragen kan het beste direct contact met het verantwoordelijke redactielid opgenomen worden. Voor contact- en adresgegevens zie Redactie. Leden van de redactie worden door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken benoemd en leggen over het gevoerde beleid periodiek verantwoording af.

In haar werkzaamheden wordt de redactie bijgestaan door een groot aantal medewerkers die zich veelal ook belangeloos inzetten voor de redactionele inhoud van De Wekker.

Over de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Meer informatie is te vinden op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken: www.cgk.nl